2018.01.15

#drago #roimata

Drago figures out who Roimata is.