2018.01.08

#drago #roimata

On her way to the University, Roimata spots someone suspicious.