2020.11.23

#drago #faisal #roimata

Roimata passes the torch to Drago.

Thank you for reading my comic!