2020.09.07

#drago #roimata

Drago recalls a past tragedy.