2018.01.29

#drago #roimata

Roimata tells Drago about the Elementals.