2015.08.20

#eris #jo #mitsuki

Jo's mind races as she tries to drift off to sleep.